Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalach https://www.facebook.pl i https://www.instagram.com (zwanym dalej “Konkursem”), jest Woobiboo Piotr Podbielski ul. Poznańska 105, 18-400 Łomża, NIP: 7182147562 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu oraz ewentualnego rozpatrzenia reklamacji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez właściciela portalu www.facebook.pl i właściciela portalu www.instagram.com

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/woobiboo  oraz na stronie https://www.instagram.com/woobiboo/ 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje komisja składająca się z pracowników Organizatora  (dalej Komisja Konkursowa -więcej o komisji w §9 Regulaminu)).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne, niefikcyjne, publiczne konto na portalu: www.facebook.com czy www.instagram.com (dalej: „Uczestnik”).  

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną.

2. Nagrodą w Konkursie jest układanka Woobiboo wspierająca kreatywność o wartości 100 zł (dalej Nagroda).

3. Nagroda zostanie wysłana kurierem DPD na koszt Organizatora.

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalach: https://www.facebook.com/woobiboo  oraz  https://www.instagram.com/woobiboo/

5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6. Laureat Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/woobiboo  i  https://www.instagram.com/woobiboo/

2. Konkurs rozpoczyna się opublikowaniem posta konkursowego w dniu 01.12.2021 roku przez Organizatora. 

3. Konkurs trwa od dnia 01.12.2021, godziny 12:.00 do dnia 31.12.2022 roku, godziny 23:.59 i przeprowadzany jest każdego miesiąca w czasie jego obowiązywania.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

– zrobienie zdjęcia z jednym z produktów marki Woobiboo;

– umieszczenie zdjęcia na swoim profilu na portalu www.facebook.pl lub www.instagram.com;

– oznaczenie zdjęcia @woobiboo oraz #tablicamanipulacyjna (można dodać też jakieś hasło w #, odnoszące się wyłącznie to tego konkursu – np. dla celów badania rynku, zasięgów konkursu, itp.).

2. Informacje o konkursie będą dostępne na portalach pod adresem:

https://www.facebook.com/woobiboo ;

https://www.instagram.com/woobiboo/ ;

https://woobiboo.com/konkursukladanka ;

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko raz.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie. 

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich ani praw autorskich. 

7. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

8. Zgłoszenie nie może ponadto:

– być niezgodne z celem działań promocyjnych profilu Organizatora;

– zawierać antyreklamy Organizatora lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora;

– naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich lub innych praw, w tym praw osób trzecich;

– być sprzeczne z regulaminem serwisu Facebook i Instagram.

9. Zgłoszenie Konkursowe wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty niespełniające warunków udziału w Konkursie), Zgłoszenia Konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu usunęli, któryś z elementów Zgłoszenia Konkursowego lub całego Zgłoszenie Konkursowe, nie biorą udziału w Konkursie. 

10. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Zgłoszenia z portalu. Może tego dokonać do ostatniego dnia każdego miesiąca, do godziny 23:59.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wyłoni jednorazowo, w każdym miesiącu  trwania konkursu,  jednego zwycięzcę na podstawie losowania. 

5. Zwycięzcy Konkursu (dalej Laureaci) zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej za pośrednictwem portalu www.facebook.pl lub www.instagram.com, w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia losowania.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w osobnym poście,  na stronie https://www.facebook.com/woobiboo lub https://www.instagram.com/woobiboo/ ze wskazaniem Laureataów Konkursu.

7. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości do Organizatora z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko;

b. adres korespondencyjny;

c. numer telefonu;

d. adres email.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie wskazanego powyżej terminu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata Konkursu prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną nadane przez Organizatora do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Laureata Konkursu, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu (Facebook i Instagram), szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z regulaminem portalu (Facebook i Instagram);

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z regulaminem portalu (Facebook i Instagram) kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile na portalu (Facebook i Instagram).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu (Facebook i Instagram).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony portalu (Facebook i Instagram).

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA, REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Laureat Konkursu zostanie wybrany na podstawie losowania 10-tego dnia każdego miesiąca. Komisja Konkursowa będzie składać się z trzech członków: 

– Aleksandry Grabowskiej;

– Piotra Podbielskiego;

– Łukasza Gosiewskiego.

2. Komisja w tym samym składzie będzie rozstrzygała również kwestie zgłaszanych reklamacji i naruszeń postanowień Regulaminu Konkursu. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

4. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

“Konkurs Układanka”. Adres organizatora na który należy kierować korespondencję, wskazany jest w § 1 ust. 1 Regulaminu.

5. Reklamacje rozpatrywane będą na piśmie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r. i obowiązuje do 31.12.2022 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego.

3. W razie zaistnienia sporu, strony zobowiązane są do podjęcia próby ugodowej. W razie niemożności podjęcia próby ugodowej, bądź jej niepowodzeniu, spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na https://www.facebook.com/woobiboo  i https://www.instagram.com/woobiboo/ oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.woobiboo.com 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://woobiboo.com/konkursukladanka