Konkurs media społecznościowe

Regulamin konkursu


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na
portalu https://www.instagram.com (zwanym dalej “Konkursem”),
jest Woobiboo Piotr Podbielski ul. Poznańska 105, 18-400 Łomża, NIP:
7182147562 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny
do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu oraz ewentualnego
rozpatrzenia reklamacji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w
Konkursie.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani
sponsorowany przez właściciela portalu www.instagram.com. 
7. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.instagram.com/woobiboo/ 
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem
informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje
komisja składająca się z pracowników Organizatora  (dalej Komisja
Konkursowa -więcej o komisji w §9 Regulaminu)).


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem
w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadająca aktywne, niefikcyjne, publiczne konto na portalu
www.instagram.com (dalej: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy lub współpracownicy
Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków,
rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.


§ 3. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną.
2. Nagrodą w Konkursie jest skrzynia manipulacyjna Woobibox wspierająca
kreatywność o wartości 700 zł (dalej Nagroda).
3. Nagroda zostanie wysłana kurierem DPD na koszt Organizatora.
4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie
opublikowanego na portalu https://www.instagram.com/woobiboo/
5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na
gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
6. Laureat Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje
mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na
profilu pod adresem: https://www.instagram.com/woobiboo/
2. Konkurs rozpoczyna się opublikowaniem postu konkursowego w dniu
06.12.2021 roku przez Organizatora. 
3. Konkurs trwa od dnia 06.12.2021, godziny 10:00 do dnia 06.12.2021
roku, godziny 23:59.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
– odpowiedź na pytanie zawarte w poście konkursowym;
– umieszczenie grafiki konkursowej na swoim InstaStory na portalu
www.instagram.com i oznaczenia w/w InstaStory @woobiboo;
– oznaczenie pod grafiką konkursową dwóch osób, które również będą
wyrażały chęć na wzięcie udziału w konkursie.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na portalach pod adresem:

– https://www.instagram.com/woobiboo/ ;
– https://woobiboo.com/konkursmediaspolecznosciowe ;
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać
Zadanie Konkursowe tylko raz.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział
w Konkursie. 
6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie
może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich ani praw
autorskich. 
7. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i
publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym,
naruszających prawo lub dobre obyczaje.
8. Zgłoszenie nie może ponadto:
– być niezgodne z celem działań promocyjnych profilu Organizatora;
– zawierać antyreklamy Organizatora lub reklamy podmiotów
konkurencyjnych w stosunku do Organizatora;
– naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich lub innych praw,
w tym praw osób trzecich;
– być sprzeczne z regulaminem serwisu Facebook i Instagram.
9. Zgłoszenie Konkursowe wykonane po terminie lub niezgodne z
Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty niespełniające warunków
udziału w Konkursie), Zgłoszenia Konkursowe Uczestników, którzy w
czasie trwania Konkursu usunęli, któryś z elementów Zgłoszenia
Konkursowego lub całego Zgłoszenie Konkursowe, nie biorą udziału w
Konkursie. 
10. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez
usunięcie Zgłoszenia z portalu.


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU
NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu,
oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1
Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa w drodze analizy
poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez
Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wyłoni
jednorazowo jednego zwycięzcę na podstawie losowania. 
5. Zwycięzcy Konkursu (dalej Laureaci) zostaną powiadomieni o wygranej i
warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej,
wysłanej za pośrednictwem portalu www.instagram.com, w ciągu 1 dnia
roboczego od momentu zakończenia losowania.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w
osobnym poście,  na stronie https://www.instagram.com/woobiboo/ ze
wskazaniem Laureata Konkursu.
7. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu nagrody jest przesłanie
w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości do
Organizatora z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko;
b. adres korespondencyjny;
c. numer telefonu;
d. adres email.
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie
wskazanego powyżej terminu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych
danych powoduje utratę przez Laureata Konkursu prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie nadana przez Organizatora do
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o
której mowa w ust. 7.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość
danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania
nagród, z przyczyny leżących po stronie Laureata Konkursu, w
szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji
lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub
Regulaminem oraz regulaminem portalu (Facebook i Instagram),
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub
Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w
szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego
niezgodnie z regulaminem portalu (Facebook i Instagram);
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z regulaminem
portalu (Facebook i Instagram) kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile na portalu (Facebook i Instagram).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w
działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek
oraz portalu (Instagram).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony portalu (Instagram).


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i
wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich
poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach
dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana
jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
w Konkursie.


§ 9. KOMISJA KONKURSOWA, REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA
NARUSZEŃ

1. Laureat Konkursu zostanie wybrany na podstawie losowania.
Komisja Konkursowa będzie składać się z trzech członków: 
– Aleksandry Grabowskiej;
– Piotra Podbielskiego;
– Łukasza Gosiewskiego.
2. Komisja w tym samym składzie będzie rozstrzygała również kwestie
zgłaszanych reklamacji i naruszeń postanowień Regulaminu Konkursu. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
4. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem
“Konkurs Układanka”. Adres organizatora na który należy kierować
korespondencję, wskazany jest w § 1 ust. 1 Regulaminu.
5. Reklamacje rozpatrywane będą na piśmie w terminie 30 dni.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r. i obowiązuje do
31.12.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
aktualnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego.
3. W razie zaistnienia sporu, strony zobowiązane są do podjęcia próby
ugodowej. W razie niemożności podjęcia próby ugodowej, bądź jej
niepowodzeniu, spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie
jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na
https://www.instagram.com/woobiboo/ oraz na oficjalnej stronie
Organizatora: www.woobiboo.com 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://woobiboo.com/konkursmediaspolecznosciowe4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
w Konkursie.
§ 9. KOMISJA KONKURSOWA, REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA
NARUSZEŃ
1. Laureat Konkursu zostanie wybrany na podstawie losowania.
Komisja Konkursowa będzie składać się z trzech członków: 
– Aleksandry Grabowskiej;
– Piotra Podbielskiego;
– Łukasza Gosiewskiego.
2. Komisja w tym samym składzie będzie rozstrzygała również kwestie
zgłaszanych reklamacji i naruszeń postanowień Regulaminu Konkursu. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
4. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem
“Konkurs Układanka”. Adres organizatora na który należy kierować
korespondencję, wskazany jest w § 1 ust. 1 Regulaminu.
5. Reklamacje rozpatrywane będą na piśmie w terminie 30 dni.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r. i obowiązuje do
31.12.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
aktualnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego.
3. W razie zaistnienia sporu, strony zobowiązane są do podjęcia próby
ugodowej. W razie niemożności podjęcia próby ugodowej, bądź jej
niepowodzeniu, spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie
jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na
https://www.instagram.com/woobiboo/ oraz na oficjalnej stronie
Organizatora: www.woobiboo.com 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://woobiboo.com/konkursmediaspolecznosciowe

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu,
oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1
Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa w drodze analizy
poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez
Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wyłoni
jednorazowo jednego zwycięzcę na podstawie losowania. 
5. Zwycięzcy Konkursu (dalej Laureaci) zostaną powiadomieni o wygranej i
warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej,
wysłanej za pośrednictwem portalu www.instagram.com, w ciągu 1 dnia
roboczego od momentu zakończenia losowania.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w
osobnym poście,  na stronie https://www.instagram.com/woobiboo/ ze
wskazaniem Laureata Konkursu.
7. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu nagrody jest przesłanie
w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości do
Organizatora z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko;
b. adres korespondencyjny;
c. numer telefonu;
d. adres email.
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie
wskazanego powyżej terminu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych
danych powoduje utratę przez Laureata Konkursu prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie nadana przez Organizatora do
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o
której mowa w ust. 7.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość
danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania
nagród, z przyczyny leżących po stronie Laureata Konkursu, w
szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji
lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w
Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub
Regulaminem oraz regulaminem portalu (Facebook i Instagram),
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub
Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w
szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego
niezgodnie z regulaminem portalu (Facebook i Instagram);
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z regulaminem
portalu (Facebook i Instagram) kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile na portalu (Facebook i Instagram).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w
działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek
oraz portalu (Instagram).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe
zablokowanie strony lub aplikacji ze strony portalu (Instagram).
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez
Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i
wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich
poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach
dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana
jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa
w Konkursie.
§ 9. KOMISJA KONKURSOWA, REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA
NARUSZEŃ
1. Laureat Konkursu zostanie wybrany na podstawie losowania.
Komisja Konkursowa będzie składać się z trzech członków: 
– Aleksandry Grabowskiej;
– Piotra Podbielskiego;
– Łukasza Gosiewskiego.
2. Komisja w tym samym składzie będzie rozstrzygała również kwestie
zgłaszanych reklamacji i naruszeń postanowień Regulaminu Konkursu. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,
Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
4. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków
prawnych.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem
“Konkurs Układanka”. Adres organizatora na który należy kierować
korespondencję, wskazany jest w § 1 ust. 1 Regulaminu.
5. Reklamacje rozpatrywane będą na piśmie w terminie 30 dni.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021 r. i obowiązuje do
31.12.2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
aktualnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego.
3. W razie zaistnienia sporu, strony zobowiązane są do podjęcia próby
ugodowej. W razie niemożności podjęcia próby ugodowej, bądź jej
niepowodzeniu, spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie
jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na
https://www.instagram.com/woobiboo/ oraz na oficjalnej stronie
Organizatora: www.woobiboo.com 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://woobiboo.com/konkursmediaspolecznosciowe