REGULAMIN KONKURSU „DO IT TOGETHER”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorem konkursu pod hasłem „DO IT TOGETHER” (dalej: „Konkurs”) jest White Bits Paweł Stempniak z siedzibą w Białymstoku, ul. Ogrodniczki 3f, 15-763 Białystok, (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator. 
 2. Fundatorem nagród i Wydającym nagrody w Konkursie jest Woobiboo Piotr Podbielski ul. Poznańska 105, 18-400 Łomża, NIP: 7182147562, (zwany dalej “Fundatorem”).

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest tablica manipulacyjna – duża, Woobiboard “DO IT TOGETHER” o wartości 299 zł brutto.

 

 1. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. Organizator oświadcza, że organizowany  przez niego Konkurs jest organizowany zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.com. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis www.facebook.com ani z  nim związany. Serwis www.facebook.com nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia www.facebook.com z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu. 
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 
 4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 5. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.    
 • 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/woobiboo (dalej: „Profil”).
 2. Konkurs rozpoczyna się opublikowaniem posta konkursowego w dniu 23.04.2021 roku przez Organizatora. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27.04.2021 roku do godziny 23.59.    
 • 3 UCZESTNICY KONKURSU 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne, niefikcyjne, publiczne konto na portalu: www.facebook.com (dalej: „Uczestnik”).  
 2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.   
 • 4 ZASADY KONKURSU 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym sformułować odpowiedź na pytanie „Co najbardziej cenisz w czasie, który spędzasz ze swoim dzieckiem? Opowiedz nam o tym.” Zwane dalej łącznie „Zadaniem Konkursowym”.Warunkiem zakwalifikowania do  Konkursu jest spełnienie Zadania Konkursowego według niniejszego paragrafu. Realizacja Zadania Konkursowego powinna być wyrazem indywidualnej, twórczej interpretacji przez Uczestnika tematu Zadania Konkursowego.
 2. Zadanie Konkursowe może wykonać wyłącznie jedna osoba (Uczestnik) poprzez zamieszczenie komentarza na profilu Organizatora w portalu Facebook: od chwili opublikowania postu konkursowego na Profilu Organizatora, czyli od 23.04.2021 roku, do 27.04.2021 roku – do godziny 23:59.   
 3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie. 
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko raz.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie. 
 7. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich ani praw autorskich. 
 8. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 1. Zgłoszenie nie może ponadto:
 1. być niezgodna z celem działań promocyjnych na profilu Woobiboo,
 2. zawierać antyreklamy Fundatora lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Fundatora,
 3. naruszać dóbr osobistych Fundatora lub osób trzecich lub innych praw, w tym praw osób trzecich,
 4. być sprzeczne z regulaminem serwisu Facebook.
 1. Zgłoszenie Konkursowe wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym wykonane przez podmioty niespełniające warunków udziału w Konkursie), Zgłoszenia Konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu usunęli, któryś z elementów Zgłoszenia Konkursowego lub całego Zgłoszenie Konkursowe, nie biorą udziału w Konkursie. 
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Zgłoszenia z portalu facebook.com. Może tego dokonać do 27.04.2021 r, do godziny 23:59.
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji. 
 4. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór jednego laureata Konkursu (dalej: „Laureat”) odbędzie się 29.04.2021 roku o godzinie 11:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Komisja sporządza protokół z przebiegu swoich obrad.
 5. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest oryginalność, pomysłowość, indywidualizm przedstawionej przez Uczestnika historii, walory językowe  oraz spełnienie pozostałych warunków Konkursu określonych w Regulaminie.
 6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 dni od dnia zakończenia obrad Komisji poprzez ich ogłoszenie w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu, z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na portalu: www.facebook.com.  
 7. Podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu, o którym mowa w punkcie 15, jest datą zakończenia postępowania konkursowego.
 8. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Zgłoszeniu Konkursowego, w szczególności w celu prezentowania przez Organizatora informacji o Konkursie oraz działalności Organizatora i jej promocji.
 10. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż treści nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich.
 11. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 • 5 NAGRODY 
 1. Na podstawie przesłanych w czasie trwania Konkursu Odpowiedzi, Komisja Konkursowa dnia 29.04.2021 wybierze spośród Uczestników jednego Laureata  uprawnionego do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie. Zwycięzca uprawniony będzie do otrzymania następującej nagrody: Tablica manipulacyjna – duża, Woobiboard “DO IT TOGETHER” o wartości 299 zł brutto.
 2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). 
 3. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez dodanie komentarza pod zgłoszeniem konkursowym w serwisie Facebook przez markę Woobiboo w ciągu 5 dni od wyłonienia Laureata przez Komisję Konkursową. W komentarzu  pod postem konkursowym Organizator poprosi o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku i przesłanie niezbędnych danych do celów wydania Nagrody, w tym: danych kontaktowych, adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu e-mail i numeru telefonu oraz numeru PESEL do celów rozliczeń podatkowych, o których mowa § 5 ust. 2.
 4. Laureat zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość prywatną w serwisie Facebook zawierającą Oświadczenie ujęte w § 6 niniejszego Regulaminu. 
 5. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków wydania Nagrody, w tym nie przesłania przez Laureata wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 4 powyżej, Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejną najlepszą Odpowiedź, spośród pozostałych Odpowiedzi. Procedura opisana w ust. 3 i 4 powyżej będzie miała zastosowanie do nowego Laureata, wybranego przez Komisję Konkursową. W przypadku niespełnienia warunków wydania Nagrody przez nowego Laureata, procedura opisana w niniejszym ustępie zostanie powtórzona.
 6. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznana w Konkursie Nagroda pozostaje w majątku Fundatora.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagroda zostanie nadana na adres wskazany przez Laureata za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 5 dni od dnia otrzymania danych osobowych przez Fundatora, o których mowa w punkcie 3 i 4. 
 • 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
 1. Uczestnik oraz Laureat Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego,  c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego. 
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się Regulaminem Konkursu “DO IT TOGETHER”.   
 • 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem postępowania konkursowego rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: White Bits Paweł Stempniak, ul. Sienkiewicza 1/1, lok. 200, 15-092 Białystok, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: hello@whitebits.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja w związku z konkursem DO IT TOGETHER z dnia 23.04.2021”.
 2. Reklamacje w związku z wydaną w postępowaniu konkursowym Nagrodą rozpatruje Fundator. Rozpatrzeniu podlega reklamacja zgłoszona w formie pisemnej i wysłana listem poleconym na adres: Woobiboo Piotr Podbielski, ul. Poznańska 105, 18-400 Łomża, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Fundatora: biuro@woobiboo.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości “Reklamacja w związku z wydaną Nagrodą w konkursie DO IT TOGETHER z dnia 23.04.2021”. 
 3. Reklamacja, o której mowa w punkcie 1 i 2 § 7 powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje, które nie spełniają powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Reklamacje,  o których mowa w punkcie 1 i 2 § 7 mogą być zgłaszane, kolejno w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego w przypadku punktu 1 oraz w terminie określonym przez Fundatora w regulaminie dostępnym na stronie https://woobiboo.com/regulamin-sklepu/, w przypadku reklamacji, o której mowa w punkcie 2. 
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
 6. Na rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w punkcie 1  § 7, Organizator ma 14 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7  dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Na rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w punkcie 2  § 7 Fundator ma 14 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Fundator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego.
 • 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: nick Facebook, zdjęcie profilowe Facebook, wizerunek (jeśli przedstawiono w realizacji zadania konkursowego), potwierdza brak powiązania z Organizatorem oraz Fundatorem nagród i podmiotami działającymi na ich zlecenie; Laureat Konkursu podaje dodatkowo imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz numer PESEL, które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody, odprowadzenia podatku od Nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników do postępowania konkursowego oraz przeprowadzania działań promocyjnych. 

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest White Bits Paweł Stempniak z siedzibą w Białymstoku, pod adresem 15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 1/1 lok.200. Organizator Konkursu dba o dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”).

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie rozliczeń podatkowych oraz w związku z wydaniem Nagrody jest Woobiboo Piotr Podbielski z siedzibą w Łomży, pod adresem 18-400 Łomża, ul.Poznańska 105, zwany Fundatorem. Fundator Nagrody dba o dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”).

 

 1. Organizator Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu w następujących celach: 
 1. realizacji konkursu, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i zebrania danych osobowych niezbędnych do wydania Nagrody przez Fundatora, za pośrednictwem portalu Facebook.com. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, aż do wydania Nagrody;
 2. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z postępowaniem konkursowym przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. 

 

 1. Fundator Nagrody będzie przetwarzał Twoje dane w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.

 

 1. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagrody: 
 1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. kopii danych osobowych, które dostarczył i przekazania ich Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
 3. sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe;
 4. usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
 6. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem Konkursu lub Fundatorem Nagrody poprzez wysłanie wiadomości e-mail: hello@whitebits.pl lub biuro@woobiboo.pl lub drogą pisemną na adres White Bits Paweł Stempniak, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 200, 15-092 Białystok lub Woobiboo Piotr Podbielski, ul. Poznańska 105, 18-400 Łomża, z dopiskiem: “Zgłoszenie w sprawie ochrony danych osobowych w związku z Konkursem z dnia 23.04.2021 r.”.
 2. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 za pośrednictwem poczty polskiej lub innej firmy kurierskiej: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom: kancelariom prawnym oraz Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim. 

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem www.woobiboo.com/regulamin-konkurs-woobiboard-dit
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.